oficjalny partner

Regulacje prawne

 

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 

Kasę fiskalną zarejestrować muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towar/usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym.

Wyjątki: Obowiązku posiadania kasy nie mają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza 20 000 zł netto lub gdy rozpoczęli działalność w bieżącym roku podatkowyum (obowiązuje do chwili, gdy obrót przekroczy 20 000 zł).

 

Firmy, których roczny obrót wynosi więcej niż 20 000 zł nie muszą instalować kasy, jeśli: 

 • dostarczają towar w sposób wysyłkowy (muszą posiadać potwierdzenie wpłaty),
 • świadczą usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, finansowe, edukacyjne (z wyjątkiem pozaszkolnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych – szkoły tańca),
 • jeżeli zapłata dokonana była całkowicie za pośrednictwem poczty, banku, spółdzielczej kasy osczczędnościowo-kredytowej (w przypadku, gdy klientami są osoby fizyczne lub rolnicy ryczałtowcy).

 

 

Jak często wykonuje się przeglądy i co one obejmują?

 

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia fiskalizacji kasy.
Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 • stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 • stanu obudowy kasy;
 • czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
 • programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
 • poprawności działania wyświetlacza klienta;
 • stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

 

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 • wpis jego wyniku do książki kasy;
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego,
  w szczególności kopii faktury.

 

 

Zasady zmiany serwisu.

 

Podatnik stosujący kasy korzysta wyłącznie z serwisu prowadzonego przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas.

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

 

 

Co zrobić z kasą po zapełnieniu pamięci lub w przypadku likwidacji firmy?

 

 W przypadku zapełnienia pamięci konieczna jest jej wymiana. W tym wypadku podatnik:

 • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
 • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 • dokonuje fiskalizacji kasy;
 • składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 W przypadku wymiany pamięci książka kasy nie podlega wymianie.

 

 

W przypadku likwidacji firmy i zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
 • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego (odczyt,powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego).

 

 

 

Przydatne linki:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Wniosek o zmianę serwisu - POSNET

Wniosek o zmianę serwisu - ELZAB

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej

IT SYSTEM Wojciech Krawczyk

NIP 622-237-81-79

REGON 300761385

Adres do korespondencji

IT SYSTEM

ul. Śmigielskiego 42

63-400 Ostrów Wielkopolski

Dane kontaktowe:

tel +48 62 597 77 01

fax +48 62 597 77 02

e-mial: biuro @ itsystem.com.pl