Podpis elektroniczny – informacje

1. JAKIE SĄ KOSZTY ZAKUPU PODPISU ELEKTRONICZNEGO?

 Zestaw Cencert bez czytnika

ważny 1 rok:    190 zł    netto
ważny 2 lata:   235 zł    netto

Zestaw Cencert token

ważny 1 rok:    240 zł    netto
ważny 2 lata:   285 zł    netto

 Zestaw Cencert standardowy

ważny 1 rok:    230 zł    netto
ważny 2 lata:   275 zł    netto

 Odnowienie certyfikatu

ważny 1 rok:    90 zł    netto
ważny 2 lata:   125 zł    netto

2. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJE SIĘ PODPIS ELEKTRONICZNY?

Zgodnie z obowiązującym prawem UE, kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, ma taką samą moc prawną jak podpis składany odręcznie. Podpis elektroniczny ma wiele zastosowań, m.in.:

 • podpisywanie deklaracji ZUS w programie Płatnik,
 • podpisywanie wniosków i innych pism kierowanych do organów administracji publicznej,
 • podpisywanie decyzji administracyjnych doręczanych elektronicznie,
 • składanie pozwów w e-sądzie,
 • składanie ofert w aukcjach i przetargach internetowych,
 • potwierdzanie dokumentacji medycznej
 • składanie wniosków związanych z prowadzeniem praktyki medycznej,
 • potwierdzanie medycznych badań laboratoryjnych dostarczanych elektronicznie
 • logowanie do portalu ePUAP,
 • składanie deklaracji podatkowych w systeie eZEFIR,
 • podpisywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

 

3. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Certyfikat zawierający dane osobowe:

 • Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).

Certyfikat zawierający dane osobowe oraz firmy:

 • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
 • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu „Pozycja zawodowa”: dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych – np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
 • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).

 

4. JAK DŁUGO TRWA WYSTAWIENIE CERTYFIKATU?

Proces trwa od 5 do 15 minut.

 

5. PO JAKIM CZASIE PODPIS JEST GOTOWY DO UŻYCIA?

Podpisem elektronicznym można posługiwać się od razu po aktywacji.