Podatnicy korzystający z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą rozliczyć ją w deklaracji podatkowej lub wnioskując o zwrot. Kwota ta wynosi 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Jak otrzymać zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Sposób odliczania przez podatników czynnych VAT

 • Odliczenia „ulgi” dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Kwota ta może zostać wykazana najwcześniej w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie

  3

  ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

  (…)

  Kwotę „ulgi” rozlicza się według formuły zawartej w deklaracji podatkowej w następujący sposób:

  1) W przypadku, gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość „ulgi”.

  2) W przypadku, gdy kwota „ulgi” jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty „ulgi”, a pozostałą część nierozliczonej „ulgi” może, w tym okresie rozliczeniowym:

  – wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, lub

  – powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. (…)

  3) W przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę „ulgi” wykazuje:

  – do zwrotu na rachunek bankowy, lub

  – powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

  4

  (Podstawa prawna: § 3 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

  w sprawie odliczania lub zwrotu lew ot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez

  podatnika)

  Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r.

  ULGA NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH ON-LINE

Sposób odliczania przez podatników zwolnionych

 • 1) W przypadku odliczania „ulgi” na zakup kasy rejestrującej przez podatników zwolnionych, o których mowa w art. Ill ust. 5 ustawy, zwrot kwoty „ulgi” następuje na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  2) Wniosek o zwrot „ulgi” może być złożony najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

  3) Wniosek może być złożony w dowolnej formie (pisemnej lub wydruk), lecz musi zawierać dane podatnika oraz numer rachunku podatnika na który urząd skarbowy ma dokonać zwrotu oraz (jak każdy wniosek) musi zawierać własnoręczny podpis podatnika.

  4) Do wniosku należy dołączyć kopię faktury> zakupu kasy wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu miesięcznego potwierdzającego rozpoczęcie sprzedaży na danej kasie online, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami – kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru

  Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r.

  ULGA NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH ON-LINE