Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług udostępnionych przed nasze serwisy internetowe oraz prowadzeniem korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


1. Administratorem danych osobowych jest firma IT SYSTEM Wojciech Krawczyk z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. ks. Walentego Śmigielskiego 42, NIP: 6222378179

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobą nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach oraz przekazanie tych informacji w wiadomościach e-mail
– poprzez gromadzenie plików „cookies”

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podawane przez użytkownika. Podawanie tych danych nie jest obowiązkowe. Informacje podawane przez użytkownika mogą być uzupełniane o adres IP z którego nadawca przesyła informacje.

6. Dane podane w formularzu lub w wiadomościach e-mail są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub wiadomości. W celu dokonania procesu obsługi kanału informacyjnego, czy też chęci uzyskania pomocy technicznej.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane. Dane mogą być udostępnione zaufanym podmiotom z którym Administrator podejmuje współpracę w celu utrzymania systemu informatycznego, oraz wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.

8. Do danych zawartych w udostępnionych formularzach oraz wiadomościach email przysługuje wgląd osobie fizycznej która je tam umieściła. Osoba ta ma także prawo do usunięcia,  modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

9. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili ich wprowadzenia, nie krócej jednak niż będzie to wymagane przez obowiązki prawne ciążące na Administratorze.

10. Państwa dane nie będą przekazywane poza UE.

11. Podawane dane mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Przetwarzanie to będzie służyło podnoszeniu jakości świadczonych usług.

12. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.