Wymagane dokumenty

Certyfikat uniwersalny

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

  • Dowód tożsamości w oryginale.
  • Adres e-mail, który się używa, należy mieć do niego dostęp aby odebrać pocztę.

Certyfikat uniwersalny (dla osoby, która posiadała/posiada certyfikat konkurencji i chce przejść do CERTUM)

  • Dowód tożsamości w oryginale.
  • Potwierdzenie posiadania certyfikatu konkurencji (kopia umowy, dokument wydania certyfikatu wskazujący na właściciela certyfikatu lub zrzut ekranu z informacjami o danych w certyfikacie, które wskazują właściciela certyfikatu).
  • Adres e-mail, który się używa, należy mieć do niego dostęp aby odebrać pocztę.

Certyfikat z dodatkowymi danymi

Prosimy o przygotowanie: kompletu wypełnionych dokumentów, dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport), w przypadku certyfikatu z dodatkowymi danymi prosimy przygotować dokumenty (szczegółowa lista wymaganych dokumentów).

PrzedsiębiorcaInstytucja publiczna
1. Potwierdzenia nadania numeru NIP.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.
3. Dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa np.:
Odpis lub wydruk KRS* nie starszy niż 6 miesięcy albo odpis lub wydruk z CEiDG**
(Istnieje możliwość skorzystania z wydruków ze stron KRS lub CEiDG).
4. Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu.
1. Potwierdzenia nadania numeru NIP.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.
3. Dokument potwierdzający pełnioną funkcję***.
4. Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu.

* KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
** CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
*** Akt powołania / mianowania / wyboru – dostarcza osoba która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta.
Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego przed wysyłką dokumentów do Certum, prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą.

Dostarczone dokumenty mogą być w formie:

  • wydruku ze strony KRS i CEiDG,
  • oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).